Misja i cele

Fundacja “Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji” została ustanowiona przez Mariusza Dyducha aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusz Mariki Porębskiej – Kula przy ul. 3 Maja 10/2 w Dąbrowie Górniczej w dniu 1 grudnia 2016 roku pod numerem repozytorium A Nr 1866/2016.

Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji jako organizacja pozarządowa nie jest nastawiony na zysk, a całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację w całości jest przeznaczona na realizację jej celów statutowych, w tym na pokrywanie kosztów jej działalności. Fundacja jest organizacją apolityczną, nie jest związana z żadnym wyznaniem, jest otwarta na różnorodne środowiska i inne organizacje.

Nadrzędnym celem Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji jest realizowanie różnorodnych działań, zarówno na poziomie lokalnym, regionalny, ogólnopolskim jak i międzynarodowym, które przyczynią się do zwiększenia poziomu aktywności obywatelskiej, promocji postaw prospołecznych, zaangażowania prospołecznego i politycznego obywateli. Przedsięwzięcia podejmowane przez Instytut Rozwoju Społecznego i Obywatelskiego wspomagają rozwój społeczny oraz kapitał ludzki, przede wszystkim poprzez:

 • działalność edukacyjną zmierzającą do pogłębienia wiedzy i umiejętności, zwłaszcza kompetencji miękkich obywateli;
 • wspieranie dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie i wdrażanie instrumentów polityki młodzieżowej oraz mobilności europejskiej;
 • edukację prawniczą dorosłych i młodzieży;
 • promocję aktywności w przestrzeni lokalnej;
 • promocję uniwersalnych wartości i idei demokratycznych;
 • wspieranie współpracy międzynarodowej z instytucjami i podmiotami realizującymi analogiczne zadania;
 • promocję idei samorządności i partycypacji politycznej obywateli;
 • wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego;
 • aktywność integracyjną i prospołeczną skutkującą zmniejszeniem zjawiska wykluczenia społecznego;
 • działalność proekologiczną
 • popularyzowanie dziedzictwa narodowego w zakresie kultury i sztuki oraz historii regionu Zagłębia Dąbrowskiego;
 • edukację prozdrowotną
 • promocję i realizację działań w zakresie wolontariatu.

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby i instytucje, którym bliskie są idee i wartości realizowane przez Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji do współpracy!

Udostępnij: