Statut

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU SPOŁECZNEGO I EDUKACJI

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Mariusza Dyducha, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marikę Porębską-Kulę w Kancelarii Notarialnej przy ulicy 3 Maja 10/2 w Dąbrowie Górniczej w dniu 1 grudnia 2016 roku pod numerem repertorium A Nr 1866/2016.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991r., Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Nadzór nad Fundacją, ze względu na charakter i cele Fundacji, sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 6

Siedzibą Fundacji jest Miasto Będzin.

§ 7

Fundację powołano na czas nieoznaczony.

§ 8

Fundacja działa na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w związku z realizowanymi celami może prowadzić działalność w przestrzeni międzynarodowej, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

Fundacja może, w związku z prowadzoną działalnością międzynarodową, występować pod nazwą tłumaczoną na wybrane języki obce.

§ 10

Fundacja ma prawo powoływać ośrodki, biura i filie w kraju i za granicą, jeśli będzie to konieczne ze względu na realizowane cele oraz może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 11

Fundacja może używać godła, barw i znaku Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

§ 12

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku “Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji”.

§ 13

 1. Fundacja może honorować osoby prywatne i prawne, szczególnie zasłużone dla Fundacji wyróżnieniami w postaci oznak, medali honorowych, statuetek i zaświadczeń.
 2. Wyróżnienia przyznawane przez Fundację mają charakter osobisty i honorowy i są nadawane przez Zarząd Fundacji.
 3. Osobom fizycznym i prawnym, które wspierają Fundację poprzez przekazanie dobrowolnych dotacji i darowizn może zostać nadany tytuł “Sponsora Fundacji Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji”.

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 14

Celem fundacji jest promowanie aktywności obywatelskiej, postaw prospołecznych, zaangażowania społecznego i politycznego obywateli w każdym wieku, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczny oraz kapitał ludzki, a w szczególności:

 • działalność edukacyjna mająca na celu podniesienie kompetencji społecznych i psychologicznych obywateli, prowadzenie działań zmierzających do pogłębienia wiedzy i umiejętności, dzięki którym wzrośnie poziom ich aktywności w przestrzeni społecznej i politycznej,
 • działalność edukacyjna i wspierającą młodzież i ludzi młodych, przede wszystkich w zakresie realizowania i wspierania polityki młodzieżowej, promocja wśród młodzieży postaw obywatelskich, aktywności w przestrzeni międzynarodowej oraz wspieranie działań związanych z polityką informacyjną, której głównymi odbiorcami są ludzie młodzi,
 • podnoszenie wśród obywateli świadomości w zakresie przepisów obowiązującego prawa oraz przysługujących im obowiązków i praw,
 • prowadzenie działań wspomagających budowanie synergii pomiędzy obywatelami w przestrzeni lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej
 • promocja aktywności w przestrzeni lokalnej, w tym wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw i współpraca z jednostkami i instytucjami, która pozwoli na trwałe budowanie i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • upowszechnianie wartości takich jak prawa człowieka, swobody obywatelskie, ochrona wolności i własności, które przyczynią się do rozwoju idei demokratycznych,
 • nawiązywanie trwałej współpracy oraz jej rozwijanie poprzez kontakty pomiędzy podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w oparciu o ideę integracji europejskiej, której cele będą tożsame z celami i założeniami programowymi Fundacji,
 • propagowanie wartości samorządowych oraz wspieranie procesów partycypacji obywateli w procesach modernizacyjnych oraz budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego,
 • wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego jednostek oraz instytucji,
 • realizacja działań o charakterze społecznym i integracyjnym zmierzająca do zmniejszenia i wyeliminowania zjawiska wykluczenia społecznego wśród obywateli w różnym wieku, w tym dzieci, osób młodych a także seniorów,
 • popularyzowanie edukacji i postaw proekologicznych oraz aktywności zmierzających do dbania o szeroko rozumiane środowisko naturalne,
 • promocja kultury i sztuki, dbanie o dziedzictwo kulturowe oraz budowanie i popularyzowanie świadomości tożsamości lokalnej wśród obywateli,
 • działalność w zakresie ochrony zdrowia i zwiększania świadomości obywateli w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia i profilaktyki,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

§ 15

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • a) aktywność w zakresie szeroko rozumianej edukacji i działalności informacyjnej, w tym poprzez organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń, debat, festiwali, konkursów i innych form,
 • b) współpracę ze środkami masowego przekazu,
 • c) działalność ekspercką i publicystyczną w zakresie realizacji przedstawionych celów,
 • d) prowadzenie badań, przygotowywanie ekspertyz, analiz, raportów i studiów dotyczących kwestii związanych z edukacją, polityką lokalną, polityką społeczną, polityką zagraniczną oraz tematów związanych z rozwojem społecznym i rozwojem kapitału ludzkiego,
 • e) działalność wydawniczą poprzez przygotowywanie publikacji naukowych tematycznie związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością,
 • f) realizację projektów, których tematyka jest tożsama z celami Fundacji, w przestrzeni lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
 • g) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz podmiotów rynku pracy,
 • h) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz liderami życia społecznego na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej,
 • i) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, a także osobami fizycznymi i przedstawicielami administracji samorządowej i państwowej, w tym z zagranicy,
 • j) aktywne włączanie się w działalność życia publicznego w Polsce,
 • k) ustanowienie i przyznawanie stypendiów na rzecz osób indywidualnych i prawnych, nie wyłączając członków Zarządu Fundacji,
 • l) działalność promocyjną i informacyjną z zakresie przedsięwzięć związanych z realizacją celów i założeń programowych Fundacji.

§ 16

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 17

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1 000 zł (tysiąc złotych) oraz środki pieniężne, majątek ruchomy i nieruchomy nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 18

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  • a) zbiórek pieniężnych, loterii i innych imprez publicznych,
  • b) składek, dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski, jak i z zagranicy,
  • c) dochodów wypracowanych z majątku Fundacji,
  • d) dochodów z operacji finansowych,
  • e) innych wpływów.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację, po pokryciu kosztów jej działalności, przeznaczona jest wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

§ 19

Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.

§ 20

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB JEJ ZARZĄDZANIA

§ 21

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.
 2. Rada Programowa Fundacji.

§ 22

 1. Zarząd Fundacji jest organem obligatoryjnym Fundacji, którym kieruje Prezes Zarządu Fundacji. Prezesem Zarządu jest z mocy statutu Fundator, chyba że powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę.
 2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz pozostałych członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora w drodze uchwały w każdym czasie.
 3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, śmierci członka Zarządu Fundacji, bądź jego rezygnacji.

§ 23

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie każdy z członków Zarządu Fundacji.

§ 24

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  • a) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
  • b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów statutowych,
  • c) opracowywanie, tworzenie, rozwijanie i kontrolowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
  • d) prawo do przyjmowania dotacji, subwencji, spadków i zapisów na realizację zadań statutowych Fundacji,
  • e) zarządzanie majątkiem Fundacji,
  • f) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 25

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków – w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 26

Zarząd Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 27

Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane.

§ 28

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub w stosunku cywilno-prawnym.
 2. Umowy zawiera i rozwiązuje Prezes Zarządu.
 3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 29

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji.
 2. Rada Programowa Fundacji składa się z przynajmniej 3 osób legitymujących się nieskazitelnym charakterem i autorytetem społecznym.
 3. Członkowie Rady Programowej pełnią funkcję honorowo.
 4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji w każdym czasie.
 5. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
 6. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje z chwilą odwołania, śmierci członka Rady bądź jego rezygnacji.

§ 30

Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy w szczególności:

 • a) sprawowanie merytorycznej pieczy nad działalnością Fundacji,
 • b) planowanie i wspieranie działań Fundacji,
 • c) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 • d) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach, z którymi zwróci się Zarząd Fundacji.

§ 31

 1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej Fundacji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

ROZDZIAŁ V: ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 32

Zmiana Statutu, w tym zmiana celu Fundacji, może być dokonana przez Fundatora w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ VI: POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 33

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ VII: LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 34

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały, który wyznacza likwidatora.

§ 35

Decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Fundator w przypadku:

 • a) osiągnięcia celów, dla których została powołana Fundacja;
 • b) wyczerpania źródeł finansowych i majątku Fundacji.

§ 36

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele określone w uchwale o likwidacji Fundacji i będą one tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 38

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.

Będzin, dnia 21 grudnia 2016 roku

FUNDATOR: Mariusz Dyduch

Udostępnij: